Ανάληψη ευθύνης προϊσταμένου  λογιστηρίου για όλα τα αντικείμενα των οικονομικών υπηρεσιών, κυρίως σε ΑΕ, ΕΠΕ , ΝΠΔΔ ( πχ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα , ΟΤΑ κλπ.) δηλ. φορολογική νομοθεσία, ν.2190, ν.1123, λογιστικής επάρκειας, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οργάνωση εσωτερικού ελέγχου, κλπ.

• Έλεγχος της λειτουργίας του λογιστηρίου, μελέτη καταγραφής αναγκών, ελλείψεων,  λογιστικού, φορολογικού, εργατικού, ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, προτεινόμενους τρόπους διόρθωσης των ελλείψεων αυτών λεπτομερώς και γραπτώς προς την διοίκηση