Το φορολογικό τμήμα της εταιρίας μας παρέχει στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Όλο το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες υψηλών προσόντων, με πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακούς ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς τίτλους καθώς και με μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία στην λογιστική και στον οικονομικό έλεγχο. Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στην δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου φορολογικού τμήματος το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές “προληπτικού” ή “αποτρεπτικού” χαρακτήρα που σημαίνει ότι το φορολογικό μας τμήμα έχει την δυνατότητα να εξετάσει τις υποθέσεις του κάθε πελάτη του και να του παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση αντίστοιχα των φορολογικών επιβαρύνσεων.  Η UnityFour,  επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που στοχεύει στην άμεση  βελτίωση των βασικών σας μεγεθών και στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των συνολικών φορολογικών σας επιβαρύνσεων. Θέτουμε στην διάθεση σας την γνώση, την εμπειρία και τους πόρους μας προκειμένου να υποστηρίξουμε τις αναπτυξιακές σας δράσεις διαμέσου του ορθού φορολογικού σχεδιασμού.

Ο φορολογικός σχεδιασμός μας βασίζεται στην ανάλυση και την κατανόηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πελάτη μας, των επιδιώξεών του και των προοπτικών του. Στη UnityFour δουλεύουμε μαζί με τους πελάτες μας και σε περίπτωση που είναι αναγκαίο συνεργαζόμαστε και με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων και έμπειρων συνεργατών μας στο εξωτερικό . Στόχος μας είναι να βρούμε τις ιδανικές λύσεις που θα επιτρέψουν τους πελάτες μας να αντιληφθούν τα σύνθετα φορολογικά κανονιστικά πλαίσια και ταυτόχρονα να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Το φορολογικό μας τμήμα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:


Εταιρική φορολογική συμμόρφωση:

 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων φόρου εισοδήματος
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων ή άλλων φόρων
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη άλλων σχετικών δηλώσεων όπως δηλώσεις Intrastat και ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη και διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κατά την διάρκεια έκτακτων ή τακτικών φορολογικών ελέγχων καθώς και αξιολόγηση των φορολογικών ευρημάτων

Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες:

 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων προκειμένου οι εταιρίες να μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των πρόσθετων φόρων που ενδεχομένων θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον
 • Υποστήριξη κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα
 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός για προσωπικό μετακινούμενο σε άλλα κράτη
 • Ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών, σύνταξης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από τις ενδοομιλικές χρεώσεις
 • Ερμηνείας των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Μελέτες ελαχιστοποίησης φορολογικού κόστους στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ
 • Ζητήματα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας
 • Φορολογικές συμβουλές σε σχέση με την νομοθεσία περί κινήτρων